БАТЛАВ. МУБИС-ийн захирал                                                 доктор (Ph.D) Д.Мандах
       
МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛЬ 
"СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН  МАГИСТР" 
СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  
Хөтөлбөрийн индекс:E01120101  
Олгох боловсролын зэрэг: Магистр  
Элсэгчдийн боловсролын түвшин:Бакалавр  
Суралцах хугацаа:1.5/2.0 жил  
Сургалтын хэлбэр:Өдөр /эчнээCудлаач магистр
Хичээлийн
код
Хичээлийн нэрКредитӨмнөх холбооУлиралХичээлийн хэлбэр 
I. СУУРЬ ХИЧЭЭЛ / мэргэжлийн суурь /12   
Заавал суралцах хичээл 8   
 S.ER501Судалгааны арга зүй 2E.ER201дурын 1:2:0:0:(3)
 S.EМ501Судлан шинжлэх арга зүй2   
 S.ER502Логик2 дурын 1:2:0:0:(3)
 T.CF503Бага насны боловсролын философи ба түүх2 дурын 1:2:0:0:(3)
Сонгон суралцах хичээл  4   
 S.EL501Англи хэл IV2 дурын 0:2:0:2:(3)
 S.FL501Орос хэл IV2 дурын 0:2:0:2:(3)
 S.ER503Cудалгааны программын хэрэглээ2S.ER502дурын 0:0:0:4(3)
II. МЭРГЭШИХ ХИЧЭЭЛ   18   
Заавал суралцах хичээл   12   
 T.IM601Нэгдмэл сургалтын арга зүй2 дурын 2:2:0:0:(5)
 T.CА602Бага насны хүүхдийн цогц хөгжлийн үнэлгээ2T.CP201дурын 2:2:0:0:(5)
 T.GР603Тоглоомын сэтгэл зүйн үндэс, түүний хэрэглээ2T.PL401дурын 1:2:0:0:(3)
 T.LD604Хүүхдийн хэл ярианы хөгжлийг оношлон судлах арга зүй2T.LM442дурын 1:2:0:0:(3)
 T.MR605Хүүхдийн математик төсөөллийн хөгжлийг судлах арга зүй2T.MM423дурын 1:2:0:0:(3)
 T.ID606Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрт илрүүлэлт ба оношлогоо2T.IЕ306дурын 1:2:0:0:(3)
Сонгон суралцах хичээл   6   
 T.LM604Хүүхдийн хэл яриаг хөгжүүлэх арга, технологи3 дурын 2:2:0:0:(3)
 T.MM605Хүүхдийн математик төсөөллийг хөгжүүлэх арга, технологи3T.MM423дурын 2:2:0:0:(3)
 T.CA607Цэцэрлэг гэр бүл, олон нийтийн оролцоог дэмжих арга зүй3 дурын 2:2:0:0:(3)
 T.СP608Хүүхдийн хөгжлийн сэтгэл зүй3 дурын 2:2:0:0:(3)
 T.DP609Бага насны хүүхдийн хөгжлийн бодлого, дүн шинжилгээ3 дурын 2:2:0:0:(3)
 T.PM610Бага насны боловсрол дахь манлайлал, удирдлага, зохион байгуулалт3 дурын 2:2:0:0:(3)
 T.AR611Үйлийн судалгаа II3T.AR408дурын 2:2:0:0:(3)
III.  МАГИСТРЫН  ДИПЛОМЫН АЖИЛ  8   
  Судалгааны ажлын семинар 3 дурын  
  Магистрын дипломын ажил 5 дурын  
  Нийт кредит38